Hermed indkaldes til

Generalforsamling 2024

Onsdag d. 28. februar 2024 kl. 20 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for 2023 til godkendelse, samt budget for 2024.
4. Forslag fra medlemmerne: Der er ikke indkommet nogen forslag.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
6. Valg af formand. Formand vælges i ulige år. Steen afgår uden for tur. Ny kandidat søges
7. Valg af kasserer. Kasserer vælges i lige år. Caroline er villig til genvalg.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – 2 medlemmer er på valg i ulige år
 3 medlemmer er på valg i lige år
 Erik er på valg og er villig til genvalg.
 2 kandidater søges
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. To suppleanter vælges.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 Leise Theilgaard & Kim Baarsgaard Hansen er på valg og villige til genvalg.
11. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være en høring om medlemmernes synspunkter til fordeling af indendørs baner. Se oplæg

Samtidigt vil klubben være vært til lidt mad & drikke.
Af hensyn til forplejningen opfordres alle deltagere i generalforsamlingen til at sende en
tilmelding på email til formand@hjortekaertk.dk senest 26.februar.