Ordinær generalforsamling 2022

Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 20 i klubhuset


Hvis Covid-19 regler opstår igen kan den blive udskudt
 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Stig Sunding
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for 2021 til godkendelse og give decharge til bestyrelsen, samt budget for 2022.
 4. 4. Forslag fra medlemmerne: Der er ikke indkommet nogen forslag
 5. Fastsættelse af kontingent.
  Det blev besluttet på generalforsamlingen 2021at kontingentet stiger med 100 kr. i 2022 for medlemmer over 25 år
  Det foreslås at vinterspil for 2022/2023 stiger med 100 kr. for medlemmer over 25 år
 6. Valg af formand. Formanden vælges i ulige år. Punktet udgår
 7. Valg af kasserer. Kasserer vælges i lige år. Caroline er villig til genvalg
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 2 medlemmer er på valg i ulige år
  3 medlemmer er på valg i lige år
  Erik er på valg og er villig til genvalg
  Kresten er på valg og villig til genvalg
  Finn er på valg villig til genvalg
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. To suppleanter vælges.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  Leise Theilgaard & Kim Baarsgaard Hansen er på valg og villige til genvalg
 11. Eventuelt.

Hvis der er muligt vil klubben efter generalforsamlingen være vært til lidt mad & drikke.

Generalforsamling 2022