GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2021

Referat af Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til Generalforsamling 2021

Bestyrelsen håber på medlemmernes forståelse for at bestyrelsen har valgt at udskyde generalforsamlingen pga af forsamlingsforbuddet.
Vi har også vurderet at det ville blive utilfredsstillende at forsøge at afholde generalforsamlingen virtuelt.

Ordinær generalforsamling 2021
Torsdag d. 8. april 2021 kl. 19:30 i klubhuset

Grundet Covid-19 regler er den udskudt, burde have været i februar.
Det er bestyrelsens håb at det er muligt at afholde generalforsamling i starten af april.

Såfremt situationen tillader det ellers vil den blive rykket.

 1. Valg af dirigent.  Bestyrelsen foreslår Stig Sunding
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse og give decharge til bestyrelsen, samt budget for 2021.
 4. Forslag fra medlemmerne: Der er ikke indkommet nogen forslag
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet hævet med 100 kr. for seniorer og 50 kr. for juniorer. Til at klare de ekstra udgifter der er ved drive klubben under Covid-19 restriktioner.
 6. Valg af formand. Formanden vælges i ulige år. Steen er villig til genvalg
 7. Valg af kasserer. Kasserer vælges i lige år. Punktet udgår
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 2 medlemmer er på valg i ulige år
  3 medlemmer er på valg i lige år
  Hanne Tøttruper på valg og villig til genvalg
  Leise Theilgaard afgår uden for tur
  Den sidste plads er pt. ikke besat
  Bestyrelsen foreslår Anders Levinsen
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. To suppleanter vælges.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Kresten Palsten og genvalg af Anders Levinsen, hvis Anders ikke er blevet valgt i punkt 8,
  Hvis Anders bliver valgt vil bestyrelsen foreslå Philippe Jacobsen.
 11. Eventuelt.

Hvis der er muligt vil klubben efter generalforsamlingen være vært til lidt mad & drikke.